BELEIDSPLAN STICHTING HORSTINGSTUIT FOUNDATION

Strategie

De doelstelling van de stichting is het doen van schenkingen aan in Nederland gevestigde instellingen die worden aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting zal geen andere activiteiten ontplooien dan het beleggen van het stichtingsvermogen en het doen van schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen. Een batig saldo bij liquidatie moet worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling.

 

Beleid

De stichting zal haar vermogen zoveel mogelijk bestemmen voor de volgende goede doelen:

Onderzoeksprojecten in specialistische en universitaire ziekenhuizen of in onderzoeksinstituten ter voorkoming, behandeling en genezing van ziektes (60%);
Onderzoek naar de ziekte van Alzheimer (10%);
Ondersteuning van projecten ter bescherming van huisdieren en het opleiden van hulphonden (10%);
Andere goede doelen ter beoordeling van het bestuur van de stichting (20%);

Voor een goede beoordeling van de goede doelen streeft de stichting ernaar tenminste één bestuurder te hebben die affiniteit en kennis heeft van de researchprojecten op medisch gebied.

Het bestuur van de stichting gaat gedurende elk jaar goede doelen verzamelen die aan de doelstelling voldoen. Eens per jaar wordt, zo mogelijk, het beschikbare vermogen daaraan besteed.

De bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel kan men een vergoeding ontvangen voor redelijkerwijs gemaakte kosten.
Het bestuur kan één of meer bestuurders vacatiegelden toekennen. De hoogte van het vacatiegeld zal niet bovenmatig zijn, in die zin dat de anbi-status verloren zou kunnen gaan.

Het beheer van het vermogen van de stichting zal worden uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder.

Jaarlijks zal er binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten worden opgemaakt. Na vaststelling van deze stukken moeten ze door elke bestuurder worden ondertekend.

 

Werving van fondsen

De stichting zal vanaf 2016 in de vorm van periodieke uitkeringen gelden ontvangen van de heer J.C. Horsting en zijn echtgenote mevrouw M. Stuit. De verwachting is dat jaarlijks een bedrag van circa €350.000 overgemaakt wordt naar de stichting. Bij overlijden van de heer Horsting en mevrouw Stuit zal de nalatenschap (nagenoeg) geheel toekomen aan de stichting.

Hoewel dat niet in de lijn van de verwachtingen ligt, is het uiteraard mogelijk dat ook anderen dan de heer Horsting en mevrouw Stuit schenkingen doen aan de stichting. Actieve werving van fondsen zal overigens niet plaatsvinden.

 

Financiële prognose Stichting horstingstuit Foundation

Financiële prognose boekjaren 2015/2016 (lang boekjaar) en 2017
(bedragen in € )

2015/2O16 Inkomsten Uitgaven Saldo
Schenking 250.000 250.000
rendement (4%) 5.000 255.000
uitkering anbi 250.000 5.000

 

2017 Inkomsten Uitgaven Saldo
5.000
Schenking 250.000 255.000
rendement (4%) 5.100 260.100
uitkering anbi 255.000 5.100
“We zijn bevoorrecht te kunnen doneren” Hans Horsting en Mary Horsting-Stuit