BELEIDSPLAN STICHTING HORSTINGSTUIT-FOUNDATION

Strategie

De doelstelling van de stichting is het doen van schenkingen aan in Nederland gevestigde instellingen die worden aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting zal geen andere activiteiten ontplooien dan het beleggen van het stichtingsvermogen en het doen van schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen. Een batig saldo bij liquidatie wordt besteed aan een algemeen nut beogende instelling.

Beleid

De stichting zal haar vermogen zoveel mogelijk bestemmen voor de volgende goede doelen:

  Onderzoeksprojecten in specialistische en universitaire ziekenhuizen of in onderzoeksinstituten ter voorkoming, behandeling en genezing van ziektes. (80%)
  Ondersteuning van projecten ter bescherming van huisdieren en het opleiden
van hulphonden.
(10%)
  Andere goede doelen ter beoordeling van het bestuur van de stichting. (10%)

Voor een goede beoordeling van de goede doelen streeft de stichting ernaar tenminste één bestuurder te hebben die affiniteit en kennis heeft van de researchprojecten op medisch gebied.

Het bestuur van de stichting gaat gedurende elk jaar projecten verzamelen die aan de doelstelling en voldoen. Eens per jaar wordt – zo mogelijk – het beschikbare vermogen daaraan besteed.

Het beheer van het vermogen van de stichting wordt uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder. Jaarlijks zal er binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten worden opgemaakt.

Werving van fondsen

De stichting zal vanaf 2016 in de vorm van periodieke uitkeringen gelden ontvangen van de heer J.C. Horsting en zijn echtgenote mevrouw M. Horsting-Stuit. De verwachting is dat jaarlijks een bedrag van circa € 250.000 overgemaakt wordt naar de stichting. Bij overlijden van de heer Horsting en mevrouw Horsting-Stuit zal de nalatenschap geheel toekomen aan de stichting.

Hoewel dat niet in de lijn van de verwachtingen ligt, is het uiteraard mogelijk dat ook anderen dan de heer Horsting en mevrouw  Horsting-Stuit schenkingen doen aan de stichting. Actieve werving van fondsen zal overigens niet plaatsvinden.

“We zijn bevoorrecht te kunnen doneren” Hans Horsting en Mary Horsting-Stuit